نام کتاب : Salesforce CRM 3rd Edition

نویسنده : Paul Goodey

انتشارات : Packt Publishing

مترجم:  ---

سال نشر :  Jan 30 2015

تعداد صفحات : 460 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : Microsoft Dynamics CRM API Development

نویسنده : Triston Arisawa

انتشارات : Apress

مترجم:  ---

سال نشر :  Sep 30 2013

تعداد صفحات : 88 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : Microsoft Dynamics CRM 2013 Marketing Automation

نویسنده : Alok Singh

انتشارات : Packt Publishing

مترجم:  ---

سال نشر :  Apr 24 2014

تعداد صفحات : 128 صفحه

فهرست مطالب
بالا