میزان وفاداری خرده فروشی ها

وفاداری (Loyalty) به یک برند یعنی شرایطی که مشتری با انتخاب نام یا مارک خاصی برای کالای خاصی به بازار میرود وبه هیچ وجه مارک دیگر یا کالای جانشین را نمی پذیرد و آنقدر به جستجو ادامه می دهد تا کالای مورد نظر را بیابد.


بر طبق یک تحقیق انجام شده دلایل خرید درسطح خرده فروشی به صورت زیر می باشد :
1 - مشاهده درقفسه 42%
2 - توصیه دیگران 25%
3 - تحت اثرتبلیغات 18%
4 - دریافت نمونه رایگان 9%
5 - سایر دلایل 6%

بالا