نام کتاب : زبان گزارشگری تجاری گسترش پذیر

نویسنده : مجتبی شفاعی، مهدی کاظمی

انتشارات : رهپویان خرد

چاپ اول:  1388

چاپ دوم : 1393

تعداد صفحات : 89 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : سیر تحول علم مدیریت در ایران و جهان

نویسنده : دکتر سیدرضا جلالی، مجتبی شفاعی

انتشارات : رهپویان خرد

سال نشر:  1391

تعداد صفحات : 232صفحه

 

فهرست مطالب
بالا