نام کتاب : راهنمای کاربردی فروش و پخش مویرگی

نویسنده : دکتر مجتبی شفاعی

نشر : مدیریت فردا

چاپ اول:   1393

چاپ دوم : 1395

چاپ سوم: 1396

تعداد صفحات : 176 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب :Sales and Distribution with SAP

نویسنده : Matt Chudy

انتشارات : SAP PRESS

مترجم:  ---

سال نشر :  Mar 28 2012

تعداد صفحات : 363 صفحه

فهرست مطالب

نام کتاب : Sales Hunting

نویسنده : David A. Monty

انتشارات : Apress

مترجم:  ---

سال نشر :  Feb 25 2014

تعداد صفحات : 276 صفحه

فهرست مطالب
بالا