ارتباط با تیپ رفتاری S

در مورد هر تیپ رفتاری خوب است بدانیم که برای تعامل بهتر با او ما باید چه گامهائی را برداریم.

در مورد High S ها میتوان این نکات را مورد توجه قرار داد:

- به احساسات آنها توجه کنید.

- به او علاقه فردی، به خاطر خودش نشان دهید.

- به هنگام ارائه به آنها، آرام و جامع ارائه کنید.

- در مورد گزینه های هر اقدام و حس آنها نسبت به آن گزینه با آنها صحبت و بحث کنید.

- به آنها گوش کنید و روحیه موافق داشته باشید. مخالفت مکرر آنها را به سکوت سوق میدهد.

- همیشه برای بحث با آنها باز و آماده باشید. حرفهای آنها ارزش شنیدن دارند.

- به آنها دلگرمی بدهید.

- به آنها ضمانت بدهید که دلگرم باشند.

- در کارهای آنها دنبال میانبر زدن نباشید.

- خیلی زود به آنها نزدیک (پسر خاله) نشوید، آنها به زمان برای درک شما و اجازه نزدیک شدن دادن، نیاز دارند.

- آماده باشید که دوباره و چند باره به آنها مراجعه کنید.

 اما با High S ها چه کنیم که باز هم بهتر شوند؟

- آنها به اینکه قدرشان دانسته شود، نیاز دارند. قدر شناس باشید و این را نشان دهید.

- با آنها صادق باشید.

- آنها برای کار به ساختار نیاز دارند. در کارهای شلم شوربا، آنها سردرگم و ناراحت میشوند.

- به وفاداری آنها توجه نشان دهید.

- محیط کار آنها باید امنیت داشته باشد. از بدگوئی، ترس و ارعاب بپرهیزید.

- آنها کارهای تخصصی را دوست دارند، به آنها کارهای تخصصی واگذار کنید و برایشان برنامه های آموزشی تخصصی پیش بینی کنید.

و بالاخره خود High S ها چطور میتوانند به خود کمک کنند که باز هم بهتر شوند؟

- آنها باید بدانند که دلگرمی، از نتایج خوب حاصل میشود. باید کارشان بالاخره یک خروجی خوب داشته باشد.

- فرصتهای تازه در پروی تغییرند. نباید از تغییر گریزان باشند.

- انعطاف پذیری یک ابزار خوب است، باید سعی کنند که انعطاف پذیر تر باشند.

- به چالش کشیدن عملکردهای پائین، اغلب سودمند است، نباید از این چالش گریزان بود.

امیدوارم قدر همه از جمله High S های سازمان را خوب بدانید و بتوانید برای خودتان و آنها شرایط بهتری برای ارائه عملکرد مناسب فراهم کنید.

بالا