وفاداری و رضایت مشتریان

تیپ شناسی شخصیتی : مدل 9گانه Enneagram

مدل 9گانه اینیاگرام یک راهنما برای شناسایی شخصیت دیگران می باشد که با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر فرد، می توانیم نحوه اثرگذاری و ایجاد تغییر در او را متوجه شویم. به کمک اینیاگرام، روابط بین فردی و ارتباطات با دیگران را می توان برنامه ریزی و کنترل نمود، ترس و اضطراب را در آنها شناسایی کرد و با یکدیگر به درک متقابل رسید.

ادامه مطلب...

تیپ شناسی شخصیتی : مدل DAS

در مدل DAS سه تیپ شخصیتی مسلط (Dominant)، تحلیل گر (Analitical) و اجتماعی (Social) مطالعه می شود.

ادامه مطلب...

مفهوم شخصیت مشتری و روان مشتری

یکی از موضوعات مهم در شناسایی رفتار مشتری، شخصیت شناسی است.

ادامه مطلب...

زیر مجموعه ها

بالا